SZSZO – Výpis z registra politických strán a politických hnutí

Názov politickej strany/hnutia: Strana zdravotne a sociálne znevýhodnených občanov

Skratka názvu politickej strany/hnutia: SZSZO

Typ: Strana

Sídlo: Vajnorská 852/32, 90025 Chorvátsky Grob, Slovenská republika

IČO: 36100935

Dátum registrácie: 14.09.1998

Číslo registrácie: 203/2-98/04151

Štatutárny orgán: Ing. Ľubomír Kolárik, Vajnorská 852/32, 90025 Chorvátsky Grob

Spôsob konania štatutárneho orgánu: Štatutárny orgán – Predseda ako štatutárny orgán koná samostatne, podpisuje rozhodnutia a dokumenty, vykonáva právne úkony v mene strany tak, že k názvu strany uvedie označenie svojej funkcie s pripojením vlastnoručného podpisu.

Zdroj: Register politických strán a politických hnutí, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, sekcia verejnej správy, Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29